Need Help ?
Call: +977- 068520105

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङको नागरिक बडापत्र २०७४

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङको नागरिक बडापत्र  २०७२
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बागलुङबाट उपलब्ध गराइने सेवा, आवश्यक कागजात र सम्बन्धित शाखाहरुः
 सेवा सुविधा          आवश्यक पर्ने प्रक्रिया तथा कागजातहरु                लाग्ने दस्तुर               लाग्ने समय    सम्बन्धित शाखा
१ करार शिक्षक नियुक्ति समर्थन
क) वि.व्य.स.ले शिक्षा नियमावलीको नियम ९६ क अनुसार शिक्षक छनौट समिति गठन गरेको निर्णयको फोटोकपी ।
ख) छनौट समितिले गरेको विज्ञापनको प्रतिलिपी—जि.शि.का., स्रोतकेन्द्र, गा.वि.स.रन.पा.र विद्यालयमा टाँस गर्ने ।
ग) छनौट समितिले रीतपूर्वक उमेदवार सिफारिस निर्णयको फोटोकपी ।
घ) वि.व्य.स.ले नियुक्ति समर्थनका लागि गरेको सिफरिस नियुक्ति— पत्र ।
ङ) शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुमति पत्र र नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
च) नियुक्ति समर्थन गरिदिने विद्यालयको पत्र ।
छ) जि.शि.का.बाट दिइएको अनुमति पत्रको फोटोकपी ।
ज) प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक नभएमा विद्यालयले अनिवार्य रुपमा महिला शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
                                                                                  - प्राथमिक रु. ५००। नि.मा.वि रु. ७००। माध्यमिक रु १०००। उमावि १५००
                                                                                                                                   -प्रक्रिया पुगेको कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र
                                                                                                                                                                                           -विद्यालय प्रशासन
२. करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने अनुमति   
           (महिला शिक्षक नभएको विद्यालयमा महिला शिक्षकलाई)- 
            विद्यालयले दरवन्दी रिक्त भएको सात दिनभित्र विव्यसको निर्णयसहित अनुमति माग गरेको पत्र ।-     शुल्क नलाग्ने                
                                                                                                                                                        —माग गरेकै दिन-          -विद्यालय प्रशासन                
३.आन्तरिक शिक्षक सरुवा र बढुवा नियुक्ति- 
               अनुसूची १७ बमोजिमको निवेदन र वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि
                                                                                                                  प्राथमिक रु. ५००। नि.मा.वि रु. ७००। माध्यमिक रु १०००।-    -विद्यालय प्रशासन
 ४. जिल्लान्तर सरुवा सहमति र सरुवाः 
               अनुसूची १७ बमोजिमको निवेदन र वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि र जि.शि.का.को सहमति         सवै तहको रु.२०००।-                                                                                                                                                                                                      -प्रक्रिया पूरा भएको दिन                           -विद्यालय प्रशासन              
५.  असाधारण विदा
   क) ५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेको प्रमाणित पत्र
   ख) वि.व्य.स.को सिफारिस पत्र (निर्णय प्रतिलिपी सहित)
   ग) यस पूर्व असाधारण विदा लिए नलिएको विवरण ।                               — ३ दिन                -    शुल्क नलाग्ने                -विद्यालय प्रशासन
६. राजीनामा स्वीकृत
    क) स्वच्छिक राजीनामा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई सम्बन्धित शाखा प्रमुखको रोहवरमा सनाखत गर्नुपर्ने 
    ख) विव्यसको निर्णय सहित विद्यालयको सिफारिस पत्र 
    ग) बरवुझारथको पत्र                                                                                      -सोही दिन-          -  शुल्क नलाग्ने                 -विद्यालय प्रशासन
७. पदाधिकार समाप्तः 
 क) विना सूचना १५ दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकोमा १५ दिने, ७ दिने र ३ दिने विद्यालयमा हाजिर हुन आउन जारी गरेको सूचना
 ख) वि.व्य.स.काे निर्णय सहित खारेजीको सिफारिश पत्र ।                                    — नियमानुसार प्रक्रिया पुगेपछि -             -विद्यालय प्रशासन
८. विद्यालय खोल्ने अनुमति
क) पूर्व प्रा.वि.खोल्न चाहनेले शै.सत्र शुरु हुनभन्दा कम्तिमा २ महिना अगावै अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा गा.वि.स./न.पा.समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ।
ख) प्रा.वि., नि.मा.वि.र मा.वि.खोल्ने संस्था वा व्यक्तिले शै.सत्र शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगाडी गा.वि.स/न.पा.को सिफारिस सहित अनुसूची १
      बमोजिमको ढाँचामा जि.शि.का.मा निवेदन पेश गर्नुपर्ने ।
 ग) संस्थागत विद्यालयको लागि गा.वि.स/न.पा.को सिफारिस पत्र ।
घ) सम्बन्धित निरीक्षकको स्थलगत प्रतिवेदन र जि.शि.अ.को सिफारिस पत्र ।
ङ) विद्यालयको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
च) अनुमति माग गरेको कक्षाभन्दा तल्लो कक्षाको स्वीकृति वा अनुमति पत्रको प्रतिलिपी ।
छ ) समान तहको विद्यालयको सहमति पत्र ।
ज) संस्थागत विद्यालयको लागि भवन भाडामा लिएको भए कम्तीमा ५ वर्षको संझौता पत्र ।
झ) संस्थागत विद्यालयको लागि विनियम ।
ञ) शिक्षा नियमावलीको अनुसूची ३ अनुसारको संख्यामा नियुक्त शिक्षकको नियुक्ति पत्र, अध्यापन अनुमति पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपीहरु ।
ट) कक्षा १, ६ र ९ का लागि सवै कागजात २र२ प्रति ।
ठ) विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र आर्थिक कार्य योजना सहितको ५ वर्षे कार्ययोजना ।
ड) अनुसूची ३ अनुसारकोे पूर्वाधार पूरा भएको ।
 आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति/स्वीकृति दिन योग्य देखिएमा आधारभूत तहको स्वीकृत विद्यालय नक्शाङ्कन र मन्त्रालयले तोकेको    कोटाको अधिनमा रही शै.सत्र शुरुहुनुभन्दा ३० दिन अगाडी । मा.वि.को हकमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित क्षे.शि.नि.मा पठाइने ।   
                                      क) फाराम दस्तुर रू १०००।-
                                      ख)  सामुदायिक विद्यालय तह थप दस्तुर कक्षा १ रु.५००। निमावि कक्षा ६ रु ७००। मा.वि.कक्षा ९ रु १०००।
                                      ग)  संस्थागत विद्यालय तह थप दस्तुर कक्षा १ रु. २०००। कक्षा ६ रु.  २५००। कक्षा ९ रु. ३०००।                      
                                                                                                                                               -विद्यालय प्रशासन
९. कक्षा थप
क) आवेदन फारम (शै.सत्र शुरु हुनुभन्दा २ महिना अघि)
ख) तल्लो कक्षाको अनुमति पत्र ।
ग) सम्बन्धित निरीक्षकको निरीक्षण प्रतिवेदन ।
घ) शिक्षा नियमावली बमोजिम पूर्वाधार पूरा भएको ।
                                           क) सामुदायिक वि. –प्राथमिकः रु. ३५०। – नि.मा.वि. रु.४५०। – मा.वि. रु. ६००।
                                           ख) संस्थागत वि. - प्राथिमकः रू २०००। निमावि रू २५०० र मावि रू ३०००।
 
१०. विद्यालय व्यवस्थापन समुदायमा जिम्मा
क) वि.व्य.स.गठनको प्रतिलिपि
ख) व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी कम्तिमा ३ वर्षे कार्ययोजना ।
ग) गा.वि.स./ न.पा.को सिफारिस
घ) वि.व्य.स.काे निर्णय प्रतिलिपी (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)
ङ) अनुसूची २ बमोजिमको सम्झौता –विद्यालयको अनुमति/स्वीकृति पत्र ।
                                                                                                                            कागजात पूरा भएको दिन                       - योजना शाखा
११. तलब भत्ता (अनुदान निकासा)
क) अघिल्लो चौमासिक निकासाको तलबी भरपाई ।
ख) क.सं.कोष, बीमा, करकट्टी दाखिलाको फोटोकपी र
      हाजिरी रेकर्ड र चौमासिक माग फारामहरु                                              शुल्क नलाग्ने   
                                                                                              माग पेश भएको १ महिना भित्र ।                     -आर्थिक प्रशासन शाखा
१२. विद्यालय खाता सञ्चालन
वि.व्य.स.को निर्णय, विद्यालयको पत्र, दस्तखत नमूना कार्ड ।                 सोहि दिन                                              -आर्थिक प्रशासन शाखा
 
१३. उपदान, उपचार खर्च रकम, विदा रिकम भुक्तानी
शिक्षक कितावखानाको निर्णय पत्र (उपदान र उपचार खर्चका लागि) तथा विमाको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
                                                                                                   —सोहि दिन                                                      -आर्थिक प्रशासन शाखा
१४. कक्षा १० को रजिष्ट्रेशन र आवेदन फारम
क) जिल्ला स्तरीय परीक्षा कक्षा ८ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ।
ख) कक्षा ९ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ।
                                                  प.नि.का.ले तोके बमोजिमको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने ।
                                                  सूचना प्रकाशन भएको १ महिना भित्र ।                                                                                 परीक्षा फाँट
१५. प्रमाण पत्र प्रमाणित
विद्यालयबाट प्रमाणित भई आएको मार्कसीट र प्रमाण पत्र                           रु.२००।                        सोही दिन                     परीक्षा फाँट
१६.  जन्ममिति संशोधन (कक्षा ८)
विद्यालयको सिफारिस, जन्मदर्ता प्रमाण पत्र,
गा.वि.स./न.पा.को सिफारिश, नागरिकताको प्रमाण पत्र                            - रु. ३००।                        सोही दिन                    परीक्षा फाँट
१७. प्रतिलिपी प्रमाण पत्र (कक्षा ८)
            विद्यालयको सिफरिस, जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।                                           रु. २००।                         सोही दिन                    परीक्षा फाँट
 
१८. निवृत्तिभरण तथा उपदान
१) निवृत्तिभरण तथा उपदान माग फाराम ।
२) वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराम (सीटरोल)
३) राजीनामाको स्वीकृती पत्र ।
४) बरबुझारथ सम्बन्धी कागजात ।
५) उपचार खर्च लिए/नलिएको कागजात ।
६) विभागीय सजाय पाएरनपाएको कागजात ।
७) तलब ग्रेड खुलेको पत्र ।
८) अविछिन्न सेवा प्रमाणित ।
९) असाधारणरवेतलवी विदा सम्बन्धी पत्र ।
१०) योजनापूर्वको भए ग्रेड पाएको पत्र (विद्यालयको)
११) शुरु नियुक्ति पाएको विद्यालयदेखि निस्कने विद्यालयसम्मका सरुवा वा रमाना पत्रहरु (क्रमिक रुपमा)
१२) शुरुको स्थायी नियुक्ति पत्र ।
१३) सम्बन्धीत विद्यालयको सिफारिस पत्र ।
१४) स्विकृत दरवन्दीभित्र भएको योजना पूर्वको विवरण
१५) शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु ।
१६) नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
१७) योजना पूर्वको भए विद्यालय स्वीकृत पत्र ।
१८) जन्ममिति खुलेको प्रमाण पत्र ।
                        उल्लेखित कागजात प्राप्त हुनासाथ तत्कालै विद्यालय किताब खानामा पठाइने ।                                     विद्यालय प्रशासन
           सम्बन्धीत व्यक्तिको मृत्यु भएमा पेश गर्नुपर्ने थप कागजातहरु
१) मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र
२) नाता प्रमाणित पत्र
३) इच्छ्याईएको व्यक्तिको इच्छापत्र ।
४) सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिश पत्र ।
 
१९. विभिन्न निकायहरुलाई सिफारिस
                               विद्यालयको सिफारिस पत्र, गा.वि.स.को सिफारिश पत्र (आवश्यक परेमा)                 सोही दिन                  विद्यालय प्रशासन
२०. उच्च मा.वि.सम्बन्धनको लागि सिफारिश
विद्यालयको निवेदन, गा.वि.स/न.पा.को सिफारिस पत्र (आवश्यक परेमा)
र फाराम तथा उ.मा.वि.ले माग गरेका अन्य थप कागजातहरु                        रु.५०००। (सम्बन्धन प्राप्त भएपछि)         विद्यालय प्रशासन
सूचना/तथ्यांक व्यवस्थापन अधिकृतः विद्यालय निरीक्षक प्रकाश अोझा
सूचना अधिकारीः उप जिशिअ कुश्मराज उपाध्याय
गुनासो सुन्ने अधिकारीः जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद मिश्र
विस्तृत जानकारीको लागिः जिशिका बागलुङः ०६८ ५२०१०५ र ५२११०२ ।

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस