Need Help ?
Call: +977- 068520105

समाचार बिस्तारमा

पहिलो SEE परीक्षा २०७३ जिल्लाका ३१ वटै परीक्षा केन्द्रमा मर्यादित ढंगमा सुरू । दैनिक रूपमा संक्षिप्त परीक्षा प्रतिवेदन जिल्लामा टिपाउन केन्द्राध्यक्षहरूलार्इ अनुरोध ।

पहिलो SEE परीक्षा २०७३ जिल्लाका ३१ वटै परीक्षा केन्द्रमा मर्यादित ढंगमा सुरू । दैनिक रूपमा संक्षिप्त परीक्षा प्रतिवेदन जिल्लामा टिपाउन केन्द्राध्यक्षहरूलार्इ अनुरोध ।