Need Help ?
Call: +977- 068520105

समाचार बिस्तारमा

सम्पूर्ण विद्यालयहरूले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको कक्षा ९ मा भएको रजिष्ट्रेशन इन्ट्रिको अभिलेख छिटोभन्दा छिटो रूजू गर्न गराउन अनुरोध गरिन्छ ।

सम्पूर्ण विद्यालयहरूले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको कक्षा ९ मा भएको रजिष्ट्रेशन इन्ट्रिको अभिलेख रूजू गर्न गराउन अनुरोध गरिन्छ ।