Need Help ?
Call: +977- 068520105

समाचार बिस्तारमा

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ र ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलार्इ विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रयोजनको लागि PMT फाराम भरी माघ ७ गतेभित्र जिशिकामा बुझाउन अनुरोध छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ र ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलार्इ विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रयोजनको लागि PMT फाराम भरी माघ ७ गतेभित्र जिशिकामा बुझाउन अनुरोध छ ।